Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

1.    Polityka prywatności indastra.pl
1.1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz zawieranie umów o świadczenie Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub Umów Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne.  Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży zgodnie z Regulaminem Sklepu.
1.2. Podanie danych osobowych, jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów.
1.3. Wszelkie przekazane Administratorowi dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Usługobiorca wyraził zgodę. W przypadku, gdy Usługobiorca postanowi jednak nie podawać Administratorowi niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, niestety zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane.
1.4. Usługobiorca w każdej chwili ma prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Może to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z pomocy Usługodawcy.
1.5. Zapewniamy, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Dane osobowe Usługobiorcy są u nas bezpieczne . Dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Klientom poczuć się bezpiecznie i cieszyć się zakupami w indastra.pl
2.    Kto jest administratorem danych osobowych indastra.pl? Podstawa przetwarzania danych.
2.1. Administratorem danych osobowych indastra.pl, czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danym osobowym Klientów jest:
 
POLSKA GRUPA INWESTYCJI GOSPODARCZYCH sp. z o.o. z siedzibą w 40-013 Katowice, ul. Staromiejska 6/10d, NIP: 954-27-66-826
 
adres poczty elektronicznej: bok@indastra.pl – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
2.2.   Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2.3.   Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
2.4.   Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego indastra.pl.
2.5. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
2.5.1.   osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
2.5.2.   jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
2.6.   Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 2.5. Polityki prywatności. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt. 2.5.2.). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie Usług Elektronicznych dostępnych poprzez Sklep Internetowy przyszły Usługobiorca (Klient) jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.
3.    Jak chronimy dane.
3.1. Administrator wdrożył w indastra.pl politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę danych osobowych Klientów.
3.2. Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:
1.    Certyfikat Rapid SSL CA, Rapid SSL GeoTrust, Inc. Gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy komputerem Klienta, a indastra.pl jest szyfrowana 128 lub256 bitowym kluczem.
2.    Dostęp do danych osobowych Klienta, mają tylko ci pracownicy indastra.pl, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.
3.    System IT indastra.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.
3.3. Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
4.    Cel i zakres zbierania danych
4.1.   Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
4.1.1.   nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.
4.1.2.   udokumentowanie stosunków umownych, o których mowa w pkt. 4.1.1. w celach dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych.
4.2.   W przypadku Klientów, którzy korzystają z płatności elektronicznych Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów jedynie agentowi rozliczeniowemu wybranemu przez Klienta i to jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Klienta płatności za ich pośrednictwem.
4.3. Rejestracja
4.3.1. W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w indastra.pl, dzięki czemu Klient nie musi przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia.
4.3.2. Zarejestrowany Klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany Klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć dane z indastra.pl
4.3.3. W trakcie rejestracji prosimy o:
1.    imię i nazwisko /nazwa firmy/ NIP– niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
2.    adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo i kraj) – niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki;
3.    3. e-mail – niezbędny do logowania do indastra.pl i komunikacji związanej z korzystaniem z indastra.pl
4.    numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników)
4.3.4. Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez indastra.pl i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.
4.4. Złożenie zamówienie
4.4.1. W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.
4.4.2. Przy składaniu zamówienia prosimy o :
1.    imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji/NIP – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
2.    adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
3.    e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
4.    numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).
4.4.3. W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o :
1.    imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
2.    adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
3.    numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).
4.4.4. W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o:
1.    imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
2.    adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
3.    numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.
4.4.5 Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez indastra.pl i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:
4.4.5.1. imię i nazwisko/nazwa, adres, telefon, wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmie przewozowej w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są :
21.    DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-823), przy ul. Osmańskiej 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000047237, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy – KRS, kapitał zakładowy w wysokości 21.892.500,00 NIP: 5270022391.
4.5. Subskrypcja newslettera
4.5.1. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili Klient może zrezygnować logując się na swoje konto w Sklepie lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.
4.5.2. Dane podane w trakcie subskrypcji newslettera są przetwarzane przez Sklep.
5.    Dane systemowe Klienta, które pobierane są automatycznie po wejściu na pl
6.    1. indastra.pl (serwer).
5.1.1. System informatyczny, z którego korzysta indastra.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzysta Klient łącząc się z indastra.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na indastra.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji indastra.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.
5.1.2. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
5.2. indastra.pl (cookies).
5.2.1. Sklep wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu Klienta, w celu umożliwienia indastra.pl rozpoznania Ciebie i dostosowania indastra.pl do potrzeb Klienta. Sklep indastra.pl wykorzystuje cookies do:
1.    zapamiętania zalogowania
2.    zapamiętania zawartości koszyka ,
3.    zapamiętania preferencji Klienta wyświetlania indastra.pl,
4.    tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania indastra.pl
5.2.2. W przypadku, gdy Klient nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików Cookiem, może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdują się w plikach pomocy przeglądarki internetowej Klienta. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z indastra.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.
5.2.3. Jeżeli Klient zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w indastra.pl chciałby je skasować, może to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdują się w plikach pomocy przeglądarki internetowej Klienta.
5.3. Google Analytics (cookies)
5.3.1. Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu Klienta, w celu umożliwienia przeanalizowania przez indastra.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.
5.3.2. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
5.3.3. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
5.3.4. Jeżeli Klient nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies moż zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania indastra.pl
5.3.5. Jeżeli Klient zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w indastra.pl chciałby je skasować, może to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.
5.4. Google AdWords (cookies)
5.4.1. Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez indastra.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.
5.4.2. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.
5.4.3. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
5.4.4. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
5.4.5. Jeżeli Klient nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików Cookiem, może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdują się w plikach pomocy przeglądarki internetowej Klienta. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania indastra.pl.
5.4.6. Jeżeli Klient zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w indastra.pl chciałby je skasować, może to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.
5.5. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów Sklepu.
5.5.1. Sklep bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w indastra.pl linki do innych stron internetowych. Sklep nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.
6.    Udostępnianie Twoich danych osobowych
6.1. W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, indastra.pl dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.
7.    Zmiana polityki bezpieczeństwa Sklepu
7.1. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania indastra.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.
7.2. O takiej zmianie Sklep powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności.
7.3. Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem indastra.pl
8.    Kontakt
8.1. indastra.pl kontaktuje się z Klientem korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Klienta numeru telefonu.
8.2. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych Klienta zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu (32) 431 08 05, e-mail: bok@indastra.pl
8.3. W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia danych osobowych Klienta, o ile Klient nie może lub nie chce zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu 48 695131119 lub e-mai:l bok@indastra.pl
8.4. W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem: biuro@pgig.pl
POLSKA GRUPA INWESTYCJI GOSPODARCZYCH sp. z o.o. z siedzibą w 40-013 Katowice, ul. Staromiejska 6/10d, NIP: 954-27-66-826
Katowice, 17 lutego 2018 roku

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium